SÅ ARBETAR VI

Uppföljning och repetition ger långvarig effekt

Alla människor och organisationer kan med rätt insats förändra sig, utvecklas, bli bättre. Vi vet hur man gör detta. Och med hjälp av vår Sällma-modell och Lärresan ser vi till att förändringarna inte bara blir kraftfulla utan även varaktiga. Att anlita Sällma ger payoff över tid.

VI FÅR RÄTT SAKER ATT HÄNDA
MED SÄLLMA-MODELLEN

Genom att göra ett förhållandevis kortare första steg och därefter återkomma vid ett antal tillfällen skapar Sällma en fördjupande process. Vinsterna är två. Dels att uppmärksamheten på förbättringsområdet hålls på topp under längre tid. Dels att implementeringen över tid totalt sett blir starkare vilket alltid ger positiva effekter på sista raden. Modellen är extra värdefull i förändringsarbeten där människor behöver tid att ställa om mentalt.

TRADITIONELL KONSULTINSATS

Relativt snabbt avklingande effekt.

SÄLLMA-MODELLEN

FÖRSTUDIE

Var är vi? Vart skall vi? Hur tar vi oss dit? Säkerställer att vi arbetar med rätt saker, på rätt sätt på ett kostnadseffektivt sätt.

FÖRBEREDELSER

Material produceras, insatsen designas, mål formuleras, plan för skarp implementering, uppföljning och ansvarsfördelning tas fram och säkerställs.

HUVUDINSATS

Huvudinsatsen kan bestå av en inspirationsföreläsning, utbildningar, träning, workshops eller liknade aktiviteter.

UPPFÖLJNINGAR

Tillämpning i vardagen. Vi erbjuder både metod, träning och verktyg till chefer och medarbetare för att kunna följa upp och träna vidare mot uppsatta mål. Uppföljning och coaching ökar effekten. Repetition stärker implementeringen.

MÅLSÄTTNING

Med Sällma-modellen når ni på ett effektivare sätt era mål. Rätt saker händer helt enkelt.

LÄRRESAN – VÅRT FLEXIBLA KUNSKAPS OCH TRÄNINGSVERKTYG

Med vårt flexibla kunskaps- och träningsverktyg Lärresan får du verktyget för att åstadkomma en varaktig beteendeförändring och nå era mål. Lärresan är baserad på Sällma-modellen och kombinerar teori, träning, skarpt utförande och reflektion tillsammans med kollegor och chefer.

MED LÄRRESAN FÅR DU

  • Ett enhetligt arbetssätt
  • Snabbare onboarding och kortare time to performance
  • Överlägsen pedagogisk modell uppdelad i mindre delar och med repetitivt lärande över tid
  • Minskade resekostnader, mindre produktionsbortfall och högre miljöhänsyn
  • Träning i praktiska och relevanta case i en trygg miljö
  • Högre ansvarstagande, engagemang och önskad beteendeförändring hos deltagare och närmsta chef

KANALER OCH FORM KAN ANPASSAS

Våra insatser går att producera som

  • IRL-lösningar
  • Virtuella hybridlösningar
  • Helt digitala lösningar
  • Stödjande material i form av t.ex handböcker, mallar och riktlinjer. Vi kan också bygga en struktur som stöttar både före, under och efter insatser (”nudging”)

VI ANPASSAR INSATSEN EFTER ER VERKLIGHET OCH ERA VÄRDERINGAR

Förstudien blir det fundament som ett utvecklingsprogram vilar på. Denna del innefattar såväl era konkreta behov som organisationens attityder och kultur. I förstudien belyser vi även era gemensamma värdegrunder som självklart ska genomsyra insatsen i dess helhet.

VÅRT ARBETSSÄTT SKAPAR EN VARAKTIG BETEENDEFÖRÄNDRING

Utgångspunkten i vår pedagogiska syn handlar om kopplingen mellan individens grundläggande värderingar och hans/hennes förmågor, möjligheter, beteenden och därmed resultat.

Vårt arbetssätt präglas av den enkla sanningen att ju närmare den dagliga verksamheten vi befinner oss desto effektivare blir både inlärning och varaktig beteendeförändring för de medverkande.

Vid inlärning arbetar vi stegvis utifrån inlärningstrappan. Från omedveten inkompetens, via medveten inkompetens, medveten kompetens till omedveten kompetens. För bästa effekt arbetar vi med olika inlärningsstilar som engagerar alla sinnen.

Efter att ha säkerställt rätt attityd hos deltagaren är det gynnsamt att tillföra kunskap för att därefter träna i skarpa case. På så vis underlättas förutsättningarna för att reella beteendeförändringar verkligen kommer igång i vardagen. Steg för steg går vi från attityd, nya kunskaper och träning till tillämpning i egen arbetssituation.

DÄRFÖR VÄLJER VÅRA KUNDER SÄLLMA

Trygga, engagerade och professionella leveranser i mer än 35 år.

Affärs­konsulter med gedigna och beprövade specialist­kompetenser.

Anpassade insatser, lyhört framtagna efter kundens behov och potential.

Sällma-modellen ger tydliga och mätbara långsiktiga effekter.

SÄLLMA SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÖKADE INTÄKTER GENOM ATT UTVECKLA MÄNNISKORNA I ORGANISATIONEN

Det finns knappast något område som har så direkt påverkan på lönsamheten som ”försäljning och kundservice”. Vår metod för att öka intäkterna är målstyrd försäljning. Det innebär att vi planerar, genomför och följer upp säljarbetet. Alla tre delmomenten är lika viktiga och tillsammans skapar de förutsättning för nöjda kunder och ökad försäljning.

Pelle Lidberg

VD och delägare under den aktuella perioden på Svensk Storköksservice

”Med Sällmas hjälp fick vi till en bättre stämning i bolaget som ledde till ett betydligt bättre samtalsklimat och intern kultur, en ökad disciplin kring regelefterlevnad och ett bättre resultat. Konsulterna satte sig in i vår verksamhet på ett föredömligt sätt, hade stor förståelse för våra problem och jag har hela tiden upplevt det enkelt att jobba med Sällma och deras konsulter. Resultatet talar för sig självt!”

KONTAKTA OSS

 

Adress:
Sällma AB
Birger Jarlsgatan 2
114 34 Stockholm
Telefon: 08-505 65 220
E-post: info@sallma.se

SKICKA MEDDELANDE