Vad gör jag på Sällma?

Jag brinner för aktiv, medveten och resultatorienterad förändringsledning. Oavsett vad som skall förändras; organisationsstruktur, arbetssätt, kompetensväxling, samgående mellan enheter, reducering av personal eller annat, så är risken stor att organisationen tappar tempo och effektivitet. Jag kan med stark kommersiell förståelse, helhetssyn och vedertagna metoder hjälpa till att driva förändringsarbetet framåt.

Jag utvecklar ledningsgrupper och deras gemensamma arbetssätt utifrån organisationens unika uppdrag. Ledningsgruppen har en unik roll i organisationen med egna utmaningar, spelregler och resurser. Jag bidrar till att gruppen utvecklas, får en ensad bild av syfte, mål, ansvarsfördelning, accepterade normer och arbetsrutiner. En bild av var och ens styrkor och hur dessa bäst ska nyttjas görs tydlig. Resultatet visualiseras i form av en ledningsdeklaration, som beskriver uppgift, beslutade arbetssätt, värderingsgrunder, kommunikationsformer och andra nödvändiga strukturer.

Inom området organisations- och processutveckling bidrar jag med att identifiera och analysera nuläget. Analysen jämförs sen med satta mål och förslag till förbättringar och eventuellt nya åtgärder identifieras.

Vad har jag gjort tidigare?

Jag är marknadsekonom i botten, och har arbetat i chefsroller inom ett antal olika områden som Strategisk utveckling, Återförsäljarverksamhet, Försäljning, Kundtjänst, HR och Inköp.

Matrisorganisationer, gränsöverskridande samarbeten, ledningsgrupper, direkt och indirekt ledarskap är för mig vana arbetssituationer. Utveckling av verksamhet, grupper och individ är den gemensamma nämnaren och mina uppdrag har ofta haft påverkan på stora produktionsmiljöer.

Dessutom har min kapacitet ofta nyttjats som moderator under workshops för SWOTs, riskanalyser och prioriteringsövningar. Jag har drivit strategiarbeten, översatt resultatet till operativa planer och länkat affärsstrategier till nödvändiga HR-aktiviteter.

Ett av mina uppdrag

Ett antal ledningsgrupper inom samma koncern behövde höja kvalitén och resultatet av deras arbete. Utifrån koncernens mål, vision och värderingar utvecklade jag en metod för att stödja grupperna till att förbättras. Första steget var en nulägesanalys som tydligt visade på problemområden. I samråd, med respektive chef för grupperna, sattes sedan gruppvisa planer och mål för hur vi skulle arbeta vidare. För varje grupp faciliterade jag arbetet, i syfte att optimera gruppens förmåga att lösa sitt uppdrag, genom att använda beprövade övningar och dialoger. Resultatet dokumenterades i en ledningsdeklaration. Mitt uppdrag avslutades med att kommunicera deklarationen vidare internt och att fullfölja några uppföljningstillfällen för att säkerställa ett hållbart resultat.

För samtliga ledningsgruppers verksamheter kunde positiva resultat mätas efter utvecklingsaktiviteten i form av ökad effektivitet, frekventare måluppfyllnad för medarbetare och förbättrade arbetsklimat.

Share This