Rekrytering / Personbedömning

Konsten att hitta rätt person för uppdraget

Sällma har mer än 30 års erfarenhet som stöd åt näringslivet. Ett av våra kompetensområden är att urskilja rätt kandidater när en tjänst ska tillsättas. Det här är ett specialområde som får allt större fokus – konkurrensen har hårdnat samtidigt som kostnaderna för en felrekrytering blir betydande.

Men mycket av intresset har också att göra med en ökad ambition att bygga starka och väl fungerande grupper, ett kulturbygge där personliga egenskaper får allt större betydelse. Våra erfarna psykologer gör personbedömningar med hjälp av de vassaste verktygen och utifrån etablerad empirisk kunskap. Vi har en arbetsmodell som säkerställer hög och pålitlig kvalitet.

Noggranna förberedelser

Vi börjar med att ta in relevant information om företaget samt vilka krav som ställs på tjänsten. Fokus ligger på att relatera kravprofilen till den omgivning personen ska arbeta i.

Den viktiga djupintervjun

Med utgångspunkt från test-/kravprofilen genomför vi så en djupintervju med kandidaten. Med kompetensbaserad intervjuteknik klarläggs de styrkor och svagheter som testerna påvisar samt erhålls en konkret bild av hur kandidaten faktiskt hanterat sina tidigare yrkesroller. I intervjun får personen också feedback på testresultaten, vilket ger oss möjlighet att studera pers-

onens reflekterande förmåga samt relations- och kommunikationsförmåga. Hur väl personen kan fylla ut rollen i det aktuella området, vilka eventuella hinder som finns, hur utvecklingspotentialen ser ut etc bildar underlaget för bedömningen.

Tydlig avrapportering

Som avslutande steg i personbedömningen ges muntlig avrapportering till uppdragsgivaren, där styrkor respektive hinder belyses så att beslut kan fattas om hur man ska gå vidare.

Testbatteriet

•  Beprövad teknik med självskattningsskalor. Här får personen beskriva sig själv utifrån sin egen uppfattning.

• Intellektuella resurser.  Problemlösningstest som visar nivå och förmåga att använda sina förmågor i en stressfylld situation.

• Djuplodande personlighetstest.  I dessa s k performancebaserade tester gäller det att kunna samla ihop sina resurser för att hantera en ny och oklar situation. Dessa tester som mäter denna förmåga är omöjliga eller mycket svåra att manipulera. Man får därför en särskilt djuplodande syn på en persons resurser och hinder.

I testerna får vi både generell information och mer specifik om vad som krävs för den aktuella rollen. Samtliga Sällmas tester håller hög kvalitet vad gäller validitet och reliabilitet.

Share This